Svensk spellicens 22Si1630
Licensierat spel online
Svensk spellicens 22Si1630
Licensierat spel online
Magnifying Glass |
Polarlotto.com is currently under maintenance.
Please call back later.
| | Cart
Kundvagn
Cart
Kundvagn

ANVÄNDARVILLKOR - POLARLOTTO

 1. BAKGRUND

  Dessa Villkor gäller mellan PolarLotto och dig som Användare av vår Tjänst avseende vadhållning och som hålls tillgänglig av oss på vår Webbplats. Villkoren beskriver Tjänsten och vad som gäller för dig som Användare, samt vilka rättigheter och skyldigheter du respektive PolarLotto har.

  Vi ber dig att innan användning av våra Tjänster och Webbplatsen noggrant läsa igenom dessa Villkor, inklusive eventuella kompletterande spelvillkor i samband med en kampanj eller Dragning, vår Integritetspolicy, vår Cookie Policy samt eventuella andra meddelanden, policyer och/eller villkor som publiceras av oss från tid till annan på Webbplatsen.

  För undvikande av missförstånd så reglerar dessa Villkor förhållandet mellan dig och PolarLotto, inklusive våra eventuella underleverantörer och samarbetspartners, och är juridiskt bindande.

  Om du inte accepterar Villkoren ska du inte heller använda eller fortsätta använda Webbplatsen eller vår Tjänst.

  (Samtliga termer med stor begynnelsebokstav i denna Punkt 1 är definierade nedan.)


 2. DEFINITIONER M.M.

  Användaren”, ”dig” eller ”du” avser dig som användare av vår Webbplats och/eller Tjänst och som ingått ett avtalsförhållande med PolarLotto genom att skapa ett Användarkonto och acceptera dessa Villkor.

  Användarkonto” avser ett konto som öppnats och innehas av en Användaren med syfte att spela på vadhållning på Webbplatsen.

  Avtal” avser det juridiskt bindande avtalet mellan en Användare och PolarLotto som styrs av dessa Villkor.

  Betaltjänstleverantör“ avser en förmedlare som a g e r a r s o m b e t a l n i n g s a g e n t f ö r o l i k a betalningsmetoder.

  Cookie Policy” har definitionen som anges i Punkt 18.4.

  Dragningar” avser de dragningar i sådana lotterier som tillhandahålls av tredje parter och som beskrivs på vår Webbplats från tid till annan.

  Finansiellt Institut" avser en bank och/eller liknande institution som regleras av en nationell myndighet för finansiella tjänster.

  Inaktivt Konto” avser ett Användarkonto som Användaren inte varit inloggad på under en period som överstiger tolv (12) på varandra följande månader.

  Integritetspolicy” har definitionen som anges i Punkt 18.3.

  Kontroller” avser sådan verifieringskontroll som utförs på Användare i enlighet med tillämplig lagstiftning och som närmare beskrivs i Punkt 5.

  Kort” avser alla typer av kort med en funktion för “betalning”, “avgift”, “debitering”, “kredit”, “virtuellt” och/eller liknande.

  Kundsupport” avser PolarLottos kundsupport som Användare kan komma i kontakt med per telefon 010-888 55 90, e-post support@polarlotto.com eller genom chattfunktionen på vår Webbplats.

  Myndigheter” avser till statliga myndigheter i Sverige.

  Penningtvättslagstiftning” avser Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  PolarLotto”, ”vi” eller ”oss” avser PolarLotto Limited, org.nr 13486987, med registrerad adress på 5 New Street Sqare, 5th floor London EC4A 3BF GB.

  Villkoren" avser dessa användarvillkor (inklusive eventuella kompletterande spelvillkor i samband med en Dragning, vår Integritetspolicy, vår Cookie Policy samt eventuella andra meddelanden, policyer och/ eller villkor som publiceras av oss från tid till annan på Webbplatsen) vilka utgör Avtalet och reglerar det avtalsrättsliga förhållandet mellan Användaren och PolarLotto. Villkoren ersätter alla tidigare avtal och åtaganden avseende Tjänsten mellan Användaren och PolarLotto om tillämpligt. Genom att öppna och logga in på ett Användarkonto, använda Tjänsten och/eller Webbplatsen, godkänner Användaren Villkoren och bekräftar särskilt att denne läst, förstått och förbinder sig att vid var tid följa Villkoren.

  Satsning” avser den vadslagning, satsning eller motsvarande som görs av dig som Användare på Webbplatsen i samband med Dragningar.

  Sj ä l v a v s t ä n g n i n g s r egi st r et” a v s e r S p e l i n s p e k t i o n e n s n a t i o n e l l a självavstängningsregister ( https://www.spelpaus.se).

  Spellicensen” har definitionen som anges i Punkt 3.1.

  Spelskatt” avser den skatt på kommersiellt onlinespel och vadhållning som tillämpas i Sverige.

  Tillfälligt Konto” avser ett eventuellt Användarkonto som öppnats av Användaren innan PolarLotto har kontrollerat de uppgifter som Användaren är skyldig att lämna till enligt Tillämplig Spellagstiftning och Penningtvättslagstiftning. Ett Tillfälligt Konto kan dock aldrig öppnas åt en Användare som finns i Självavstängningsregistret.

  Tillämplig Spellagstiftning" avser Spellag (2018:1138) och annan lagstiftning som eventuellt är tillämplig vid användande av Tjänsten.

  Tjänsten” avser vadhållningstjänsten som tillhandahålls av PolarLotto på Webbplatsen (inklusive dess underdomäner, innehåll, varumärken och tjänster).

  Vinnare” avser en Användare som har vunnit en Vinst via Webbplatsen.

  Vinst” avser den summa, motsvarande en fast procentandel beroende på antalet Vinnare, som kan vinnas och delas ut till Vinnare som ett resultat av de Satsningar som gjorts på Webbplatsen i samband med en Dragning.

  We b b p l a t s e n” a v s e r v å r w e b b p l a t swww.polarlotto.com (inklusive dess underdomäner, innehåll, varumärken och tjänster) genom vilken Tjänsten tillhandahålls.

  Alla definitioner i Villkoren i singularis ska inkludera pluralis och vice versa.

  Alla referenser till “den” ska innefatta “en/ett” och vice versa.


 3. SPELLICENS; TJÄNSTEN OSV.

  1. PolarLotto innehar licens för att kunna bedriva Tjänsten. PolarLottos licens, som avser vadhållning och har licensnummer 22Si1630, är utfärdad av Spelinspektionen i enlighet med tillämplig lagstiftning den 2022-12-09 och är giltig till och med 2025-12-09 (” Spellicensen”).

  2. Mer information avseende Spellicensen finner du genom att besöka Spelinspektionens registeröver spelbolag med spellicens.

  3. I samband med vissa Dragningar möjliggör PolarLotto för Användares vadslagning i Tjänsten vilket sker genom att Användare kan Satsa på resultatet i vissa sådana lotterier/Dragningar. PolarLotto kommer i samband med varje Dragning tillhandahålla en tabell på Webbplatsen avseende utbetalning av alla Vinster.

  4. För undvikande av missförstånd avser Tjänsten vadslagning i samband med Dragningar som hålls av tredje parter (dvs. inte PolarLotto). PolarLotto säljer således inte lottokuponger och driver inte lotteri.


 4. POLARLOTTOS ANSVAR

  I och med tillhandahållandet av Tjänsten ansvarar PolarLotto bland annat för att:


  1. på ett tillförlitligt sätt verifiera identiteten på en Användare, såväl vid registrering av Användarkonto som vid varje t i l l fälle Användaren loggar in på sitt Användarkonto;


  2. på ett säkert och lämpligt sätt hantera medel tillh ö r a n d e A n v ä n d a r e n samt hål l a Användarens medel separerade f rån PolarLottos egna medel på ett bankkonto hos ett Finansiellt Institut i enlighet med tillämplig lagstiftning;


  (i i) tillhandahålla information om Användarens spelhistorik, saldo på Användarkontot, in- och utbetalningar samt övriga transaktioner kopplade till Användarkontot i minst tolv (12) månader;


  1. hantera Användares personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning (för mer information om PolarLottos personuppgiftshantering, se Punkt 18 nedan; och


  2. inte möjliggöra för överföringar (oaktat om det avser kontantöverföring, överföring av spelpoletter, tokens eller liknande) mellan Användarkonton.


 5. VERIFIERINGSKONTROLL

  1. PolarLotto är enligt svensk Penningtvättslagstiftning och Tillämplig Spellagstiftning skyldig att bekräfta din identitet och i förekommande fall även kontrollera källan till eventuella medel som sätts in av dig på Användarkontot (” Kontroller”).

  2. I och med att du ansöker om ett Användarkonto hos PolarLotto samtycker du till att omgående tillhandahålla den information som vi från tid till annan begär för att utföra våra Kontroller. PolarLotto

   förbehåller sig rätten att när som helst begära dokumentation som kan intyga din ålder, din identitet och/eller källan till de medel som ska sättas in på Användarkontot, inklusive sådan vidimerad dokumentation.

  3. PolarLotto äger rätt att begränsa ditt Användarkonto fram till dess att vi har erhållit den information vi begärt samt att våra Kontroller har genomförts till vår belåtenhet. Det sker genom att du endast får tillgång till ett Tillfälligt Konto där du bland annat inte kan göra insatser eller ta ut samtliga medel innan Kontrollerna har genomförts på ett tillfredsställande sätt.

  4. PolarLotto äger rätt att avbryta eller avsluta ditt Användarkonto i enlighet med Villkoren för det fall att vi inte bereds möjlighet att genomföra våra Kontroller till vår fulla belåtenhet.

  5. Vi kan komma att överföra den information vi erhåller från dig genom Kontroller till auktoriserade k r e d i t u p p l y s n i n g s - o c h / e l l e r bedrägeribekämpningsbyråer i syfte att bekräfta din identitet och betalningsinformation. För ytterligare information avseende vår personuppgiftshantering, se vår vid var tid gällande Integritetspolicy.

  6. PolarLotto kommer bland annat i och med Kontrollerna be dig att identifiera dig med Mobilt BankID eller be dig att tillhandahålla en tydlig kopia av (och du godkänner att omgående tillhandahålla den på begäran) en giltig identitetshandling (dvs. ett pass, nationellt ID-kort eller körkort). PolarLotto förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, bestämma vilka verifieringshandlingar och övrig information och dokumentation vi behöver för att utföra Kontrollerna.

  7. I syfte att försöka förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism övervakar PolarLotto kontinuerligt alla transaktioner som sker på ditt Användarkonto. PolarLotto kommer rapportera alla misstänkta transaktioner till relevanta Myndigheter i enl i ghet me d vå r a in te r n a r u tin e r , Penningtvättslagstiftningen och annan tillämplig lagstiftning. Det är förbjudet och olagligt att sätta in pengar på Användarkontot som direkt eller indirekt förvärvats på olagligt sätt.

  8. För det fall PolarLotto har rimliga skäl att misstänka att Användare använder sitt Användarkonto för andra ändamål än vad som är tillåtet enligt dessa Villkor eller tillämplig lagstiftning, förbehåller sig PolarLotto följande rättigheter i enlighet med våra skyldigheter för att tillhandahålla Tjänsten och i enlighet med tillämplig lag:

   1. att genomföra mer omfattande Kontroller (ställa ytterligare verifieringsfrågor och/eller be om ytterligare information eller dokument från dig);

   2. att återsända insättningar som ännu inte är Satsade eller insättningssaldot till det ursprungliga konto från vilket medlen har sitt ursprung eller, om detta inte är möjligt, till ett bankkonto som står i Användarens namn med en beskrivning av transaktionen som vi anser lämplig;

   3. blockera utbetalningen utan att ge dig en anledning;

   4. stänga eller blockera Användarkontot på obestämd tid utan att ge dig förklaringar samt anmäla dig till de behöriga Myndigheterna; och/eller

   5. bistå vid i eller inleda relevanta straffrättsliga eller civilrättsliga förfaranden mot dig.


 6. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGISTRERING

  1. Du registrerar dig som Användare på Webbplatsen genom att (i) fylla i för- och efternamn, födelsedatum, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress, och (ii) acceptera Villkoren. När du har registrerat dig som Användare på Webbplatsen har du ingått ett Avtal med PolarLotto avseende användande av Tjänsten. Notera att vi kan komma att ändra dessa Villkor under tiden du är registrerad som Användare hos oss enligt punkt 22.1 nedan.

  2. Det är förbjudet för minderåriga (dvs. individer under arton (18) år) att inneha Användarkonto hos PolarLotto och vi kommer inte aktivera ett Användarkonto förrän tillfredsställande intyg kan uppvisas avseende en användares ålder. PolarLotto förbehåller sig rätten att i och med registrering av Användarkonto begära intyg avseende Användares ålder samt genomföra interna Kontroller i syfte att verifiera den information som lämnats om en Användare (för undvikande av missförstånd så ska denna rätt även omfatta sådana individer som önskar bli Användare).

  3. Det är inte möjligt att öppna eller återaktivera ett Användarkonto och eller Tillfälligt Konto hos Polar Lotto om Användaren förekommer i Självavstängningsregistret och/eller tidigare har självavstängt sig hos PolarLotto.

  4. PolarLotto förbehåller sig rätten att såväl i och med registrering av Användarkonto samt i och med inloggning på Användarkonto, begära att Användaren ska identifiera sig med BankID och/eller annan metod för att verifiera Användarens identitet.

  5. I och med registrering av Användarkonto åtar sig och garanterar Användaren att denne:


   1. är en fysisk person med en permanent utdelningsadress i Sverige;


   2. inte är minderårig (dvs. under arton (18) år) eller har begränsad rättskapacitet;


   3. inte är en juridisk person (juridiska personer kan inte godkännas som Användare);


   4. öppnar Användarkontot för dennes egna bruk och således inte öppnar Användarkontot för någon annans räkning än Användaren själv. Användaren garanterar vidare att denne inte kommer låna ut eller tillåta någon annan att använda Användarkontot för att komma åt och/ eller använda material eller information från spelsystemet, att acceptera något pris och/eller att delta i något av spelen i Tjänsten;


   5. inte försöker sälja eller på något sätt överföra fördelar av sitt Användarkonto till någon tredje part och inte heller förvärva eller försöka förvärva ett Användarkonto som har öppnats i tredje parts namn;


   6. inte försöker kopiera eller på annat otillbörligt sätt använda Tjänsten eller PolarLottos immateriella rättigheter;


   7. inte är anställd hos PolarLotto eller en leverantör åt PolarLotto;

   8. inte är spelmissbrukare och/eller förekommer i register eller databas med avstängda spelare (t.ex. genom självavstängning, är blockerad från Webbplatsen/Tjänsten, är utesluten enligt Självavstängningsregistret):


   9. inte redan haft ett Användarkonto som stängts av oss på grund av att du brutit mot dessa Villkor eller annars utfört en olaglig handling;


   10. inte redan har ett Användarkonto hos PolarLotto (det är bara tillåtet att ha ett Användarkonto och PolarLotto äger rätt att, utöver andra åtgärder och rättigheter enligt dessa Villkor, stänga sådana ytterligare Användarkonton tillhörande Användaren respektive förverka medel och annullera eventuella Vinster och bonusar m.m. på sådana Användarkonton.);


   11. inte är förbjuden av någon anledning från att göra insättningar eller Satsningar hos oss eller från att använda Tjänsten ;


   12. inte sätter in pengar som kommer från kriminell och/eller otillåten eller olaglig verksamhet;


   13. inte sätter in pengar med Kort eller konto som inte tillhör Användaren i fråga eller som är registrerat i en jurisdiktion där Tjänsten är förbjuden;


   14. inte utför kriminell verksamhet där ett Användarkonto direkt eller indirekt är involverat;


   15. inte befinner dig i ett land där användningen av Tjänsten är förbjuden. Användaren är förbjuden att använda Tjänsten om det är olagligt i dennes uppehållsland eller om det på annat sätt är begränsat för Användaren att öppna ett Användarkonto (eller annat spelkonto), köpa eller använda Tjänsten (eller liknande tjänster) från PolarLotto (eller annan part) och/eller på annat sätt delta i Tjänsten (eller liknande tjänster) som tillhandahålls av PolarLotto (eller annan part);


   16. är underförstådd med och accepterar att det är Användarens eget ansvar att tillse så att dennes användning av Webbplatsen och Tjänsten alltid är förenlig med tillämplig lagstiftning;


   17. tillhandahåller sann, aktuell, korrekt och uppdaterad information till oss såväl i och med r e g i s t r e r i n g s o m k o n t i n u e r l i g t u n d e r användandet av Användarkontot;


   18. ansvarar för att inloggningsuppgifter till Användarkontot behandlas med strikt sekretess och således inte lämnas ut till obehöriga. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet och användning av Tjänsten via ditt Användarkonto;

   19. vid kännedom om eller misstanke om någon f o r m a v o b e h ö r i g a n v ä n d n i n g a v Användarkonto eller ett eventuellt brott mot säkerheten, omedelbart ska anmäla det till PolarLotto för avstängning av Användarkontot;


   20. är införstådd med att all obehörig användning av dennes elektroniska ID, e-post eller lösenord ska anses vara Användarens användning och Användaren är ansvarig för all a k t i v i t e t p å o c h / e l l e r k o s t n a d e r f ö r Användarkontot tills en anmälan enligt dessa Villkor görs till PolarLotto. Om en spelare ger bort, delar eller förlorar sitt elektroniska ID och/ eller lösenord, är PolarLotto inte ansvarig för förlust eller skada som ett resultat av detta; och


   21. accepterar Villkoren inklusive eventuella uppdateringar av Villkoren som aviseras på hemsidan från tid till annan.

  6. PolarLotto förbehåller sig rätten att omedelbart neka och/eller stänga av Användare som helt eller delvis inte uppfyller eller följer Villkoren i allmänhet och villkoren i Punkt 6.5 i synnerhet.

  7. Om PolarLotto avslutar ett Användarkonto ska Användaren informeras skriftligen om det och grunderna för beslutet.


 7. TILLGÅNG TILL ANVÄNDARKONTOT

  1. Efter genomförd registrering på Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor har Användaren tillgång till ett personligt Användarkonto som denne kommer åt genom att logga in på Tjänsten via Webbplatsen med valda inloggningsuppgifter samt genom verifiering med Mobilt BankID.

  2. Fullständig användning av Användarkontot kan endast äga rum efter det att PolarLotto kunnat genomföra Kontrollerna, verifiera att Användaren inte är avstängd från spel enligt Punkt 6.3, att användaren inte redan har ett registrerat Användarkonto samt att Användaren i övrigt kunnat visa att denne uppfyller kraven enligt Punkt 6.5 genom att tillhandahålla sådan dokumentation eller information som efterfrågas av PolarLotto.


 8. AVSLUTA ANVÄNDARKONTOT

  1. Användare har möjlighet att stänga av sitt Användarkonto genom att kontakta PolarLottos Kundsupport eller med hjälp av funktionen i Användarkontot.

  2. Om PolarLotto inte misstänker något brott mot dessa Villkor när begäran om avstängning sker ska PolarLotto skyndsamt återbetala kontosaldot (med avdrag för eventuella Betaltjänstleverantörers avgifter och bonusmedel) t i l l Användaren. Återbetalningen sker i så fall till samma bankkonto från vilket den initiala betalningen till Användarkontot överfördes.

  3. PolarLotto ska emellertid endast betala tillbaka vad som återstår av de insättningar som Användaren gjort om Användarkontot avslutats på grund av att Användaren:

   1. i samband med öppnandet av ett Tillfälligt Konto, uppgett felaktig information om sig själv, eller på uppmaning av PolarLotto inte lämnat ut dokumentation som styrker de uppgifter som lämnats vid registreringen; eller

   2. s t ä n g t s a v f r å n s p e l p å g r u n d a v misskötsamhet.

  4. Om Användaren har handlat i strid med dessa Villkor ska PolarLotto ha rätt att återkräva eventuella Vinster som har utbetalats eller avräkna Vinster mot aktuellt saldo på Användarkontot.

  5. PolarLotto debiterar inte någon avgift för att stänga ett Användarkonto, dock kan andra avgifter förekomma i samband med detta för bland annat Betaltjänstleverantörers avgifter i enlighet med Punkt 10.3.

  6. För det fall ett Användarkonto stängs av på grund av spelberoende, bedrägeri, eller annars brott mot dessa Villkor är Användaren förbjuden att öppna ett nytt Användarkonto. Om en Användare ändå öppnar ett Användarkonto eller fler Användarkonton ska PolarLotto inte hållas ansvariga för några direkta eller indirekta skador som är ett resultat därav.


 9. AVSTÄNGNING AV ANVÄNDARKONTO ETC.

  1. Användaren noterar och accepterar att PolarLotto äger oinskränkt rätt att:


   1. neka registrering av ny Användare eller Användarkonto och/eller att stänga av en Användare från sitt Användarkonto;


   2. neka An v ä n d a r e i n s ä t t n i n g till sitt Användarkonto utan krav på förklaring;


   3. när som helst begära dokumentation eller ytterligare information för att bekräfta (i) Användares identitet, ( i i ) Användares behörighet att använda Kort, och/eller (iii) annan information som tillhandahållits av Användaren. PolarLotto äger rätt att stänga av Användare som inte inkommer med sådan dokumentation eller information inom trettio

    (30) dagar från det att vi begärde denna;


   4. inneha och förvalta medel som tillhör Användaren i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer för sådan förvaltning, vilket kan innefatta att ett Finansiellt Institut och/eller en Betaltjänstleverantör anförtros att inneha medel i Användarens namn och/eller till gagn för Användaren;


   5. förverka och/eller konfiskera medel tillgängliga på ett Användarkonto och/eller vägra att tillåta uttag i händelse av att en Användare har (i) brutit mot Villkoren eller tillämplig lagstiftning, och/eller (ii) låtit sitt Användarkonto användas på ett bedrägligt sätt eller för illegala och/eller olagliga eller olämpliga syften;


   6. stänga av en Användare från Tjänsten, sitt Användarkonto eller Webbplatsen om PolarLotto har legitima misstankar om att Användarkontot är, har varit, eller kan komma att användas för illegala, bedrägliga eller oärliga syften;


   7. stänga av en Användare och/eller konfiskera medel tillgängliga på Användarkontot om Användaren upptäcks fuska, eller om PolarLotto misstänker att Användaren har använt sig av eller tagit i bruk ett system (inklusive men inte begränsat till maskiner, robotar, datorer, mjukvara eller något annat

    automatiskt system) för att lura Tjänsten eller Webbsidan;


   8. annullera och/eller neka uttag av outnyttjade eller annars orörda insättningar tills verifiering av medlen utförts på ett tillfredsställande sätt.

  2. PolarLotto äger rätt att efter föregående meddelande till Användaren debitera en månatlig administrativ avgift för dennes Inaktiva Konto till dess att saldot på ett sådant Användarkonto uppgår till noll, oaktat om Användarkontot utgör ett Inaktivt Konto på grund av att det (i) stängs av i enlighet med något av villkoren i Punkt 9.1 ovan, och avstängningen överskrider tolv

   (12) månader, eller (ii) om Användarkontot annars kan klassas som ett Inaktivt Konto på grund av att Användaren inte varit inloggad under en period som överstiger tolv (12) på varandra följande månader. Om det inte finns några medel på ett Inaktivt Konto kan det stängas omedelbart av PolarLotto.


 10. IN S Ä T T N IN G A R , BE T AL NI NGAR OCH SATSNINGAR

  1. Användaren kan via sitt Användarkonto ta del av h i s t o r i k a v s e e n d e s a m t l i g a e k o n o m i s k a transaktioner till och från sitt Användarkontot (dvs. saldo, Satsningar, in- och utbetalningar och övriga transaktioner på Användarkontot). Sådan information är tillgänglig på Användarkontot i minst tolv (12) månader från den aktuella händelsen/transaktionen.

  2. Insättningar till och uttag från Användarkontot är endast möjligt med någon av de metoder som vid var tid finns tillgängliga på Webbplatsen. Sådana insättningar och/eller uttag ska emellertid alltid genomföras av ett Finansiellt Institut eller en Betaltjänstleverantör. Specifika villkor, avgifter och information om tillgänglighet och varaktighet för insättningar och utbetalningar kan variera beroende på tid, land och det Finansiella Institutet eller Betaltjänstleverantören i fråga.

  3. Användaren är ansvarig att betala samtliga avgifter som Betaltjänstleverantörer eller Finansiella Institut tar för hantering av betalningar i samband med Användarkontot. PolarLotto äger rätt att debitera Användaren för sådana avgifter tillsammans med eventuella andra avgifter enligt dessa Villkor. Vi rekommenderar dig därmed att besöka den ifrågavarande Betaltjänstleverantörens eller Finansiella Institutets webbplats och ta del av deras gällande villkor.

  4. För att kunna genomföra en Satsning i Tjänsten i samband med en Dragning betalar Användaren en summa som (i) dels består av insatsen för vadslagningen på resultatet av lotteriet och (ii) dels en förmedlingsavgift för de tjänster vi tillhandahåller till dig som kund. (i)-(ii) utgör således den totala summa som erläggs av Användare vid en vadslagning i Tjänsten (dvs. den totala summan för Satsningen). Uppdaterad information kring avgifter som vi tar ut i samband med användning av Tjänsten finns alltid tillgängligt på Webbplatsen.

  5. En Användare har endast möjlighet att göra inbetalningar till sitt Användarkonto med sitt Kort eller via sitt personliga konto hos ett Finansiellt institut och begära utbetalning från sitt Användarkonto till sitt personliga bankkonto, ställt i Användarens namn, hos ett Finansiellt Institut. För undvikande av missförstånd kommer PolarLotto att begränsa uttag till att endast göras till samma konto som används av Användaren för att göra insättningar.

  6. Du kan bara ta ut medel från ditt konto som består av Vinster eller egeninsatta medel från ditt bankkonto givet att Villkoren i övrigt är uppfyllda. Eventuell bonus du har mottagit kan inte betalas ut.

  7. Användaren ansvarar för att vid var tid tillhandahålla PolarLotto med uppdaterad och korrekt information avseende Användarens personliga bankkonto hos ett Finansiellt Institut i syfte att möjliggöra för utbetalningar till kontot från Användarkontot.

  8. PolarLotto accepterar inte kontanter. Inbetalningar kan endast göras via internet. PolarLotto accepterar endast betalningar gjorda i svenska kronor (SEK).

  9. Insättningar krediteras Användarkontot efter det att en betalning skett från en Användare (detsamma gäller eller eventuella andra belopp som PolarLotto är skyldig Användaren). För undvikande av missförstånd kommer således medel sättas in på ditt Användarkonto när vi faktiskt mottagit medel från dig i enlighet med dessa Villkor.

  10. PolarLotto godkänner inte betalningar till en Användare från ett Tillfälligt Konto, utöver vad som framgår av Punkt 8.3, förrän Användarens identitet har verifierats på ett betryggande sätt i enlighet med våra Kontroller.

  11. PolarLotto kan utse Betaltjänstleverantörer som agerar, tar emot insättningar, innehar och förvaltar medel och/eller verkställer uttag, för PolarLottos räkning i enlighet med Villkoren. Eventuella problem som uppstår vid betalning hanteras i så fall av den aktuella Betaltjänstleverantörens support.

  12. Användaren är förbjuden att låta tredje parter använda, göra insättningar på och/eller uttag från dennes Användarkonto.

  13. PolarLotto ger inte någon Användare någon kredit och Användaren får inte använda några belopp som krediteras felaktigt för att placera en insats eller ta ut medel från kontot.

  14. Användaren får inte i något fall behandla PolarLotto som bank eller annan finansiell institution.

  15. Insättningar, eventuell bonus eller Vinster är inte räntebärande, dvs. Användaren äger inte rätt till ränta på saldot på Användarkontot. Användaren har inte möjlighet eller rätt att göra några överföringar mellan Användarkonton.

  16. PolarLotto kommer inte hantera kreditbalansen för ett Användarkonto såvida det inte sker för att:

   1. debitera en Satsning från Användarkontot som gjorts av Användaren;

   2. betala skäliga avgifter, i enlighet med Villkoren, för insättningar som mottagits och medel som tagits ut.


  17. Balansen på ett Användarkonto kan bli negativt i händelse av chargeback. PolarLotto reserverar sig rätten att debitera Användaren för chargebacks, återbetalningar eller andra kostnader avseende Användarkontot. PolarLotto har vidare rätt att, mot belopp som Användaren är skyldig PolarLotto eller annan par t , av s ät t a pos i t i v t sa l d o på Användarkontot.

  18. PolarLotto behandlar alla insättningar på ett Användarkonto som om Användaren endast har för avsikt att använda insättningen för att göra Satsningar på Webbplatsen i samband med Dragningar. Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära information om omfattningen av Användarens avsedda spel. För det fall Användaren

   önskar ta ut de medel Användaren har satt in på sitt Användarkonto innan pengarna har spelats för i vadhållning i Tjänsten, förbehåller sig PolarLotto rätten att neka att överföra dessa medel till Användaren innan dessa först har Satsats på Webbplatsen i samband med en Dragning.

  19. PolarLotto tar inte emot en Satsning från en Användare om det inte finns tillräckligt med medel på Användarkontot för att täcka Satsningens belopp. PolarLotto förbehåller sig rätten att när som helst vägra, neka eller begränsa Satsningar som Användaren vill placera i Tjänsten.

  20. Alla Satsningar i samband med Dragningar är bindande för Användaren och kan inte avbrytas. Satsningarna sparas så som uttryckligen anges i dessa Villkor. Om en Satsning görs v ia Användarkontot, anses den ha gjorts av Användaren och är därmed giltig och bindande för Användaren.

  21. Det kan förekomma gränser på Webbplatsen för högsta respektive lägsta tillåtna inbetalning och/eller utbetalning på Användarkontot beroende på vilken t i l lgänglig betalningsmetod som valts av Användaren. Generellt gäller dock följande (i) minsta möjliga insättning på Användarkontot respektive Satsning är alltid 20 SEK och (ii) minsta möjliga utbetalning från Användarkontot är alltid 200 SEK (givet att Villkoren i övrigt är uppfylla).

  22. Oaktat vad som i övrigt anges i Villkoren förekommer det dock alltid en gräns för möjlig maximal insättning på Användarkontot per månad om totalt 2 999 SEK. En Användare kan således per månad inte sätta in mer än 2 999 SEK på Användarkontot eller ett sådant lägre belopp beroende på om Användaren själv har ställt in en lägre insättningsgräns än så, enligt Punkt 14 ”Policy för ansvarsfullt spelande”).

  23. PolarLotto håller Användares medel avskilda från sina egna medel i fullständigt avgränsade klientmedelskonton och PolarLotto har tillsett att rutiner finns för att säkerställa att tillgångar på Användarkonton distribueras till respektive Användare i händelse av PolarLottos insolvens. För undvikande av missförstånd innebär detta att åtgärder har vidtagits för att skydda Användares medel men Användaren noterar emellertid att det inte finns någon absolut garanti för att alla medel kommer att återbetalas vid sådan händelse.

  24. I enlighet med tillämplig lagstiftning har PolarLotto, Spelinspektionen eller andra Myndigheter rätt att övervaka el ler begära att granska v i ssa transaktioner på Användarkontot i syfte att förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism. Alla misstänkta transaktioner som upptäcks av P o l a r L o t t o k o m m e r a t t r a p p o r t e r a s t i l l Spelinspektionen eller andra Myndigheter i enlighet med de krav som uppställs på oss.

  25. Användaren ansvarar för att tillse så att Spelskatt, och eventuella andra skatter och avgifter, för Vinster, bonusar, intäkter, Satsningar, insättningar till och utbetalningar från Användarkontot och all övrig användning av Tjänsten och Användarkontot som eventuellt genererar skatter eller avgifter erläggs och deklareras av Användaren i enlighet med tillämplig lagstiftning. Användaren garanterar att denne kommer hålla PolarLotto fria från ansvar för någon typ av skatt eller avgift som kan uppstå med anledning av Användarens användning av Tjänsten eller Webbplatsen.


 11. FEL OCH ANNULLERINGAR

  1. PolarLotto ansvarar inte för fel i Satsningar, vadslagningar eller vadhållningar där det är rimligt att tro att något av följande, exempelvis (men inte begränsat till), har inträffat:

   1. eventuella tekniska fel har inträffat på Webbplatsen som har inneburit att felaktiga Satsningar har erbjudits, placerats och/eller accepterats på grund av eller inklusive detta fel (detta ska även inkludera sådana Satsningar som eventuellt har genomförts men som annars inte skulle ha accepterats vid tidpunkten då Webbplatsen drabbades det tekniska problemet);

   2. det finns ett uppenbart fel eller feltryck i en betalningstabell på Webbplatsen eller något annat typografiskt eller fotografiskt fel i information på Webbplatsen;

   3. PolarLotto har felaktigt fortsatt att acceptera Satsningar på Dragningar, eller annat som vadslagningen eventuellt omfattar, vilka har avslutats, stängts eller blivit indragna innan det att PolarLotto accepterade Satsningen i fråga;

   4. något annat fel har inträffat, såsom systemfel eller ett mänskligt misstag av en anställd eller underleverantör till PolarLotto.

  2. För det fall ett spel eller Satsning på något sätt är föremål för eller påverkat av något av de fel i enlighet med Punkt 11.1 ovan (inklusive liknande fel), ska spel, Satsningar, eventuella bonusar och Vinster som ackumulerats anses vara ogiltiga och Användarkontot ska återgå till det initiala saldo Användarkontot hade innan felet uppstod. För undvikande av eventuella missförstånd ska det initiala saldot utgöra det saldo som Användaren hade på sitt Användarkonto innan den felaktiga Satsningen erlades, med avdrag för andra eventuella transaktioner såsom Vinster och annat som var ett resultat därav. Om ett fel beror på PolarLottos leverantörer eller andra tredje parter gäller avsnitt 18.3 nedan.


 12. KUNDTJÄNST; ÅNGERRÄTT; REKLAMATION

  1. Kundtjänst

   Om du vill lämna ett klagomål eller i övrigt komma i kontakt med vår Kundtjänst gällande Tjänsten och/ eller Webbplatsen är du välkommen att kontakta oss genom något av de alternativen som anges i Punkt 2 ovan.

  2. Ångerrätt

   Konsumenter har en lagstadgad ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, dock undantas denna rätt för lotterier, onlinespel, vadslagning och andra typer av spel. Du har således ingen rätt att ångra dig efter det att du, i egenskap av konsument, tackar ja till ett visst spel som tillhandahålls av oss på Webbplatsen, Satsar pengar i samband med en Dragning, eller annars ingår dessa Villkor om Tjänsten med oss. Om du som konsument använder Tjänsten och Webbplatsen bekräftar du och lämnar ditt uttryckliga samtycke till att du inte har någon ångerrätt avseende Tjänsten.

  3. Reklamation

   1. Du som Användare har rätt att reklamera Tjänsten under förutsättning att denna var felaktig vid leveranstillfället och att du meddelar oss detta inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamation ska ske så snart som möjligt i enlighet med Villkoren i denna Punkt 12 och mer information om reklamation finns på vår Webbplats under ”Hjälp”.

   2. Vid nyttjande av reklamationsrätten ska du som Användare kontakta Kundtjänst och därmed:

    1. meddela PolarLotto om att du vill reklamera Tjänsten genom att antingen använda chattfunktionen i Användarkontot alternativt skicka ett e-postmeddelande till oss;


    2. ange dina fullständiga personuppgifter såsom namn, födelsedatum, hemadress, e-postadress och telefonnummer; och


    3. tydligt ange vad som är felaktigt med Tjänsten med tydlig indikation om alla relevanta uppgifter som gett upphov till reklamationen.

   3. PolarLotto strävar efter att bekräfta korrekt utformade reklamationer inom tjugofyra (24) timmar och om mer tid krävs från vårt håll för att kunna hantera reklamationen kommer vi meddela dig.

   4. För det fall det föreligger en avvikelse från resultatet av en Satsning som registrerats i PolarLottos databas och det som Användaren uppger, anses informationen som registrerats på PolarLottos spelserver som det gällande och giltiga resultatet.

   5. Eventuell återbetalning av godkänt reklamerad Tjänst sker till det kontonummer du har angivit i Tjänsten och genomfört insättningen från.

   6. Om du som konsument inte är nöjd med resultatet av ett klagomål eller reklamation du gjort hos oss kan du all t i d vända dig till Al l m ä n n a reklamationsnämnden ( https://www.arn.se/ ).


 13. VADHÅLLNINGSTJÄNSTEN

  1. Allmänt om Vinsterna

   1. Du som Användare har möjlighet att i Tjänsten Satsa på resultatet i specificerade lotterijackpots i s a m b a n d m e d s å d a n a D r a g n i n g a r s o m tillhandahålls av tredje parter. Vinster på Webbplatsen baseras på resultaten av sådana Dragningar och delas upp per antalet Vinnare om du antingen är med i ett gruppspel eller spelar på kupong för enkla rader (enligt Punkt 13.3 nedan) och inte är ensam om att Satsa på rätt vinnande nummer i en Dragning. För undvikande av eventuella missförstånd så kommer du exempelvis totalt erhålla ¼ av Vinsten om du är en av fyra (4) Vinnare kopplat till en Dragning, alltid enligt total maximal utbetalning till Vinnarna.

   2. I samband med Dragningar kan vi köpa lottokuponger eller försäkringar för att täcka vår risk och för att kunna erlägga eventuell Vinst till våra Användare/Vinnare. Du har inga rättigheter eller liknande till lottokuponger som vi kan komma att köpa i samband med Dragningar eller på annat sätt. För att undvika eventuella missförstånd kommer PolarLotto enbart vara skyldiga att betala ut Vinster till dig som Användare om vi dessförinnan har erhållit motsvarande vinstmedel från vår försäkringsgivare och/eller relevant lotteri som håller i Dragningen. Vinster till Vinnare kommer således vara en andel av jackpotten för Dragningen beroende på det totala antalet vinnare av jackpotten i lotteriet i fråga. Summan vi erhåller fördelas därefter procentuellt på antalet Vinnare (om du är med i ett gruppspel) på Webbplatsen i enlighet med Punkt 13.1 ovan.

   3. PolarLotto är endast skyldiga att betala ut Vinster till Vinnare om vi dessförinnan fått motsvarande belopp från vår försäkringsgivare eller lotteriet som driver relevant Dragning. För undvikande av

    missförstånd är PolarLotto, oavsett orsak, inte ansvariga gentemot Användare för eventuella förseningar eller betalningar av Vinster om det beror på förseningar eller misslyckade överföringar av vinstmedel till oss från våra försäkringsgivare och/eller aktörer hos vilka vi köpt lottokuponger i en aktuell Dragning enligt Punkt 13.1.2 ovan.

  2. Satsningar i samband med Dragningar

   1. I samband med varje Dragning finner du information om din Satsning, den definierade uppsättningen nummer för ditt syndikat via medlemsutrymmet, dina fasta procentuella utbetalningar av Vinster m.m. genom att logga in på ditt Användarkonto, navigera till Mitt konto och klicka på ”Mina Rader”.

   2. Den fasta procentuella utbetalningen av Vinster kopplat till en Dragning, om du är med i ett gruppspel, kan ändras emellanåt men Användaren kommer erhålla ett skriftligt meddelande om sådana eventuella ändringar senast tjugoåtta (28) dagar före ändringen träder i kraft.

   3. Genom att Satsa spelar Användaren på resultatet i vissa lotterier som tillhandahålls av tredje parter. PolarLotto erbjuder genom Tjänsten endast vadslagning på resultatet i sådana lotterier och PolarLotto tillhandahåller således inte något lotteri.

   4. För det fall Användaren vill delta genom att Satsa i Dragningar är Användaren berättigad att delta förutsatt att Användaren dessförinnan har betalat som avräknade medel på sitt Användarkonto för sådan Satsning. Om betalningen är PolarLotto tillhanda efter tidsfristen för Dragningen kommer Användaren att bli berättigad att delta vid nästa relevanta Dragning därefter. I händelse av eventuell tvist om när betalningen skickades till oss, ska beslutet om mottagande av sådana medel baseras på våra uppgifter och vara slutgiltigt och bindande.

   5. Om Användaren önskar delta i en Dragning vid en tidpunkt som PolarLotto anser ligger för nära stängningstiden för Dragningen, äger PolarLotto rätt att efter eget gottfinnande inaktivera möjligheten att Satsa i Dragningen i fråga genom att inaktivera denna möjlighet på Webbplatsen. Detta sker i så fall för att undvika problem att göra Satsningar. Tiden varierar för varje lotteri.

   6. För det fall ett lotteri genomför flera Dragningar samma datum som du genomfört en Satsning, kommer ditt spel att gälla för ”huvuddragningen” det datumen, såvida inte något annat anges av oss. Om det inte genomförs någon Dragning i lotteriet på det ifrågavarande datumet kommer din Satsning att tillämpas på den första kommande Dragningen i lotteriet därefter. Om en Dragning inte äger rum kommer din Satsning att gälla för en eventuell framskjuten eller ändrad Dragning för det relevanta lotteriet eller, om det finns någon planerad Dragning, nästa tillgängliga Dragning i det relevanta lotteriet i vilket du gjort en Satsning.

  3. Kupong för enkla rader

   1. Såväl som, eller i stället för, att välja gruppspel kan Användaren Satsa genom att välja sina egna nummer i en Dragning, dvs. i stället för att välja ursprungliga eller redan befintliga nummer. I så fall kommer Användaren inte att vara en del av ett gruppspel. Om en Användare Satsar på rätt vinnande nummer i den relevanta Dragning som gäller dessa nummer och i enlighet med dessa Villkor kommer denne (givet att ingen annan Användare Satsat på samma vinnande nummer i den relevanta Dragningen) att vinna hela beloppet

    (enligt total maximal utbetalning) för sådana siffror enligt meddelande från PolarLotto om relevant Dragning samt dessa Villkor. Om två eller flera Användare Satsat på samma vinnande nummer i en relevant Dragning, genom spel på kupong enligt denna Punkt, räknas samtliga sådana Användare som Vinnare och Vinsten ska i sådant fall procentuellt fördelas mellan dessa i enlighet med motsvarande principer enligt dessa Villkor som för Vinnare i ett gruppspel (se exempelvis Punkt 13.1.1 ovan).

   2. För undvikande av eventuella missförstånd, om Användaren deltar genom kupong för enkla rader enligt Punkt 13.3.1 ovan, Satsar denne fortfarande på resultatet i vissa Dragningar och äger således inga lottokuponger relaterade till några Dragningar.

  4. Utbetalning av Vinster

   1. PolarLotto betalar ut Vinster till Vinnare i svenska kronor (SEK), i enlighet med dessa Villkor. Om summan i en Dragning anges i annan valuta konverterar vi dina Vinster till SEK enligt den växelkurs som vår bank tillhandahåller på det datum som bestäms av oss.

   2. Vinster som ska betalas ut till dig kommer krediteras ditt konto i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor och särskilt Punkt 10. För undvikande av missförstånd har vi alltid rätt att innan utbetalning av Vinst till dig kräva rimlig information för att genomföra våra Kontroller i enlighet med Penningtvättslagstiftning.

   3. De medel som vunnits i varje Dragning genom Användares gruppspel (om tillämpligt) är Vinsten, till vilken Användaren har rätt till en fast procentandel givet att Villkoren i övrigt är uppfyllda. Den fasta procentandelen som ska b e t a l a s t i l l A n v ä n d a r e n s k a a n g e s i dragningsregler på Webbplatsen för relevant Dragning. Vi har endast skyldighet att betala ut Vinsten till dig givet att du har betalat Satsningen till oss inom angiven tidsperiod samt enligt Villkoren i övrigt.

   4. De medel som vunnits i varje Dragning genom Användares kupong för enkla rader (om tillämpligt) är Vinsten som Användaren i fråga antingen helt eller delvis (med en fast procentandel om flera Användare vunnit i Dragningen) har rätt till givet att Villkoren i övrigt är uppfyllda. Vi har endast skyldighet att betala ut Vinsten till dig givet att du har betalat Satsningen till oss inom angiven tidsperiod samt enligt Villkoren i övrigt.

   5. Vinster som vunnits av Användare betalas av PolarLotto genom att kreditera sådan Användares Användarkonto med Vinsten i fråga inom fem (5) dagar från det att vi mottagit motsvarande summa från vår försäkringsgivare eller det aktuella lotteriet för Dragningen i fråga, enligt dessa Villkor.

   6. PolarLotto försöker alltid se till att jackpotvärdena som visas på Webbplatsen i samband med Dragningar är korrekta men PolarLotto ansvarar inte för fel i sådan information och är inte ansvariga för falska antaganden, beräkningar eller p r o g n o s e r . D e s s u t o m , p å g r u n d a v valutakursförändringar, kan tolkningen av vissa j a c k p o t t a r s o m o m v a n d l a s f r å n d e r a s ursprungvalutor variera från tid till annan. I vilket fall som helst får de maximala sammanlagda Vinsterna som PolarLotto betalar till Vinnaren/ Vinnarna per prisnivå för en viss Dragning aldrig överstiga 100.000.000 USD. För lotterier med enstaka rader är jackpotgränsen för varje lotteri enligt följande: Euromillions Storbritannien: 100.000.000 USD; MegaMillions: 100.000.000

    USD; Powerball: 100.000.000 USD; Powerball AU: 100.000.000 USD; Oz Lotto AU: 100.000.000

    USD; SuperEnalotto: 100.000.000 USD; El Gordo Primitiva: 100.000.000 USD. För syndikatlotteri gäller följande gränser: MegaMillions 12.000.000 USD; PowerBall 15.000.000 USD; EuroMillions

    10.000.000 USD.

   7. För undvikande av missförstånd avser ovan, i P u n k t 1 3 . 4 . 6 a n g i v n a p r i s n i v å e r o c h jackpotgränser, de maximala sammanlagda Vinsterna som kan betalas ut enligt dessa Villkor till Vinnarna i Dragningar. För det fall Vinnarna är med i ett gruppspel (eller annars har spelat på kupong för enkla rader och om flera Användare på motsvarande vis vunnit i Dragningen) har dessa rätt till en fast procentandel, enligt Villkoren, till den maximala Vinsten som utbetalas givet att Villkoren i övrigt är uppfyllda.


 14. POLICY FÖR ANSVARSFULLT SPELANDE

  1. Användare noterar och bekräftar härmed att spel som förekommer på Webbplatsen kan vara beroendeframkallande. För det fall att Användaren önskar hjälp för att behandla eller övervinna ett spelberoende ska Användaren besöka sidan ”Ansvarsfullt Spelande” på Webbplatsen.

  2. PolarLotto vill tillhandahålla en vänlig och underhållande spelupplevelse men strävar samtidigt efter att förhindra tvångsmässig användning av Tjänsten. PolarLotto tillhandahåller olika verktyg på Webbplatsen som möjliggör och underlättar för en Användare att utvärdera sitt spelande och eventuella spelmönster. På Webbplatsen tillhandahåller PolaLotto bland annat en möjlighet för Användare att omedelbart stänga av sig från spel i Tjänsten i minst tjugofyra (24) timmar samt en möjlighet för Användare att ställa in regelbundna meddelanden för att övervaka den tid de spenderar på Webbplatsen.

  3. Vid öppnande av ett Användarkonto ska Användaren ange en insättnings- respektive förlustgräns för varje dag, vecka respektive månad. Detta är obligatoriskt för att kunna använda Användarkontot. Användaren noterar dock att denne inte kan ange en högre insättningsgräns än totalt 2 000 SEK per månad, i enlighet med vad som föreskrivs i Punkt 10.22. PolarLotto förbehåller sig rätten att sätta lägre insättnings- eller förlustgränser än vad Användaren själv angivit om PolarLotto finner det påkallat i enlighet med vad som anges i dessa Villkor.

  4. Utöver vad som anges i denna Punkt 14 har Användaren en möjlighet att själv reglera (i) sina gränser för möjlig inloggningstid på Användarkontot för varje dag, vecka respektive månad, och/eller (ii) självavstängning från spel på Webbplatsen, vilket kan sättas till viss period eller tills vidare (dvs. som en permanent åtgärd).

  5. Användaren kan själv, i inloggat läge på sitt Användarkonto, ställa in och justera regler för spel-och inloggningsgränser, pausa sitt spelande, respektive genomföra självtest avseende sitt spelande genom att besöka sidan ”Ansvarsfullt Spelande”. Ändringar som Användaren ställer in avseende spel- och inloggningsgränser kommer gälla omedelbart om de avser striktare gränser än tidigare eller tidigast sjuttiotvå (72) timmar efter bekräftad ändring om den avser en mindre strikt gräns jämfört med tidigare inställning. En självavstängning som gäller tills vidare kan dock inte hävas innan tolv (12) månader förflutit från det att avstängningen aktiverades.

  6. Utöver de verktyg för ansvarsfullt spelande som vi tillhandahåller på Webbplatsen är du alltid välkommen att kontakta PolarLottos Kundtjänst om du behöver hjälp med dessa frågor.

  7. Vi uppmanar Användare att ha följande i åtanke vid spelande, för att eftersträva kontroll över sitt spelbeteende:

   1. spel bör ses som en form av underhållning och inte som ett sätt att tjäna pengar eller betala skulder genom;

   2. du måste läsa igenom och känna till respektive dragningsregler för varje spel ( som tillhandahålls på vår Webbplats);

   3. du bör endast spela för belopp som du har råd att förlora;

   4. du bör inte jaga förluster;

   5. du bör vara medveten om hur mycket tid och pengar du har spenderat på att spela.

  8. PolarLotto uppmuntrar alla sina Användare med spelproblem att överväga professionellt stöd från någon av följande organisationer (i) https://stodlinjen.se/ eller (ii) https://www.spelpaus.se.

  9. För det fall att PolarLotto misstänker att en Användares aktivitet orsakar denne finansiella eller personliga problem, reserverar sig PolarLotto rätten att omedelbart stänga sådan Användares Användarkonto.


 15. BONUSREGLER

  1. En Användare är endast berättigad till ett (1) bonus. PolarLotto förbehåller sig rätten att erbjuda en specifikt anpassad bonus till en Användare eller grupp av Användare. Användaren åtar sig att följa vid var tid gällande regler och villkor för bonus som tillhandahålls i samband med nyttjandet av bonuserbjudandet.

  2. PolarLotto förbehåller sig rätten att bland annat men inte begränsat till, förverka, annullera, återkalla, neka, dra tillbaka, blockera eller exkludera ett bonuserbjudande om det uppdagas eller det finns skälig misstanke att bonuserbjudandet missbrukas, tekniska problem har uppstått i samband med bonuserbjudande eller bonuserbjudandet av andra skäl inte kan genomföras. Vid missbruk av bonuserbjudande, inklusive men inte begränsat till brott mot de villkor och regler som gäller för bonuserbjudandet, förbehåller sig PolarLotto rätten att, utöver övriga angivna åtgärder, låsa eller avsluta Användarens Användarkonto med omedelbar verkan. Polar Lotto behöver inte meddela Användaren innan sådan åtgärd vidtas.


 16. ANSVARSBEGRÄNSNING

  1. Tjänsten och Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och ”som tillgängligt” för din användning och utan uttryckliga eller underförstådda garantier utöver vad som uttryckligen anges i Villkoren. Vi kan inte garantera att din användning av Tjänsten och Webbplatsen kommer att ske utan avbrott, förseningar, störningar eller felfritt och lämnar inga garantier avseende tillfredsställande resultat, kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet eller icke-intrång i rättigheter för Tjänsten och Webbplatsen. Vi lämnar särskilt inte några som helst garantier avseende att eventuella förväntade resultat uppnås genom användandet av Tjänsten och Webbplatsen och ansvarar inte för förlust av inkomst eller annan ekonomisk förlust kopplat till nyttjande av eller oförmåga att nyttja Tjänsten.

  2. PolarLotto ansvarar inte för och tillhandahåller inte rådgivning avseende Spelskatt (inklusive eventuella

   övriga skatter eller avgifter) eller övriga juridiska frågor kopplat till Användares användning av Tjänsten eller Webbplatsen. Användaren ansvarar själv för att följa tillämplig lagstiftning samt att tillse så att Användarens användning av Tjänsten är tillåten och laglig.

  3. Information som visas på Webbplatsen (inklusive men inte begränsat till resultat, evenemangstider, statistik, redaktionella texter etc.) lämnas endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra professionell rådgivning av något slag. Varken PolarLotto eller någon av dess leverantörer är ansvariga för eventuell felaktig information, försummelser, felaktigheter eller förseningar, eller för eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av information som visas på Webbplatsen.

  4. För det fall PolarLotto, på grund av ett tekniskt fel i de system som PolarLotto licensierar från sina leverantörer eller av annan anledning, gör en felaktig betalning till ett Användarkonto, ska sådan felaktig betalning omedelbart när felet upptäcks betalas tillbaka till PolarLotto. En sådan felaktig betalning ska betraktas som en skuld till PolarLotto tills korrigering har gjorts och PolarLotto äger rätt att återta sådan felaktig betalning utan Användarens godkännande. Användaren är skyldig att informera speloperatören omedelbart efter att ha blivit medveten om en felaktig betalning.

  5. För det fall att vår försäkringsförmedlare eller aktuell tredje part/lotteri som håller i en Dragning kräver återbetalning av eventuella medel som vi betalat till dig i form av Vinster, förbinder du dig härmed att betala motsvarande summa till oss inom fjorton (14) dagar från det att vi skickade en skriftlig begäran om sådan återbetalning till dig. Du samtycker till att fullt ut ersätta oss och hålla oss skadelösa för alla anspråk, skulder, förluster, kostnader och utgifter (inklusive utgifter till rådgivare) som uppstår på grund av att du bryter mot denna Punkt 16.5.

  6. I den utsträckning det tillåts enligt tillämplig lagstiftning ansvarar PolarLotto inte för några indirekta skador, utebliven vinst eller andra följdskador som härrör från eller är ett resultat av din användning av Webbplatsen eller Tjänsten. Vidare ansvarar PolarLotto inte för eventuella förändringar i Tjänsten och/eller Webbplatsen.

  7. PolarLotto ansvarar, oavsett orsak och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, endast för direkta skador upp till ett belopp som motsvarar det lägre av (i) värdet på de Satsningar som gjorts av Användaren via Användarkontot under de senaste tolv (12) månaderna (räknat från det datum då händelsen inträffade), och (ii) 50 000 SEK (eller motsvarande belopp i andra valutor).

  8. PolarLotto har under inga omständigheter en sammanlagd ersättningsskyldighet gentemot dig för skador, förluster och orsaker till handling som överstiger det belopp du har deponerat på ditt Användarkonto under de senaste nittio (90) dagarna, beräknat från det datum då händelsen inträffade.

  9. PolarLotto förbehåller sig rätten att inte återbetala reklamerad Tjänst i enlighet med vad som anges i Punkt 12, vid nyttjande av reklamation, för det fall PolarLotto inte anser att Tjänsten är felaktig.


 17. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

  Tjänsten och Webbplatsen, inklusive men ej begränsat till varumärke, företagsnamn, know-how, mjukvara, funktioner, koder, bilder, grafik, text, koncept, metoder och annat innehåll på Webbplatsen eller i Tjänsten är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och/eller andra immateriella

  rättigheter. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen PolarLottos eller dess licensgivares exklusiva egendom för vilken PolarLotto har fullständig ägande- och/eller nyttjanderätt. Du som Användare har således inte rätt att distribuera, licensiera, modifiera, kopiera, publicera eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som utgör PolarLottos immateriella egendom (inklusive, men ej begränsat till, upphovsrätt och övriga rättigheter till varumärke, företagsnamn och know-how till Tjänsten och/eller PolarLotto) utöver vad som krävs för användandet av Tjänsten enligt Villkoren.


 18. PERSONUPPGIFTER; COOKIES

  1. Användares användning av Tjänsten och W e b b p l a t s e n i n n e f a t t a r b e h a n d l i n g a v personuppgifter för olika ändamål. PolarLotto är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten oavsett om behandlingen sker av PolarLotto eller av annan på uppdrag av Polar Lotto. Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person.

  2. Genom att godkänna Villkoren accepterar du som Användare och samtycker till att PolarLotto behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna utföra Tjänsten och följa tillämpliga lagar och regler.

  3. För ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter hänvisar vi till vår vid var tid gällande integritetspolicy som återfinns på Webbplatsen (”Integritetspolicy”).

  4. PolarLotto använder cookies och liknande tekniker på Webbplatsen för att tillhandahålla, uppdatera och förbättra användarupplevelsen av Tjänsten. För information om hur vi använder cookies m.m. hänvisar vi till vår vid var tid gällande cookie policy som återfinns på Webbplatsen (” Cookie Policy”).


 19. FORCE MAJEURE

  Om PolarLotto är förhindrade att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren på grund av omständigheter som PolarLotto inte skäligen kunnat råda över och som PolarLotto inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder PolarLotto inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse (såsom annullering av nödvändiga licenser), naturkatastrof, förseningar eller störningar på internet eller telekommunikationsnätet, avbrott, naturelement, strömavbrott i det offentliga elektriska systemet eller lag, uppror, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför PolarLottos kontroll, givet att PolarLotto i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation enligt Villkoren (inklusive men ej begränsat till leverans av Produkter) och befrielse från eventuella påföljder.


 20. BROTT MOT VILLKOREN

  1. Användare kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar PolarLotto eller någon annan till följd av Användares brott mot Villkoren eller tillämplig lag eller till följd av annat vårdslöst beteende.

  2. Om PolarLotto får anledning att tro att den information och de uppgifter du försett PolarLotto med inte är korrekt eller att du använder Tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med Villkoren har

   PolarLotto rätt att avsluta ditt Användarkonto och eventuella tillhörande tjänster med omedelbar verkan.


 21. MEDDELANDEN

  Tillämpliga lagar kräver att vissa av de uppgifter eller meddelanden som PolarLotto skickar till Användaren är skriftliga. När Användaren använder Webbplatsen godkänner denne att kommunikationen med PolarLotto huvudsakligen kommer vara elektronisk. PolarLotto kommer att kontakta spelaren via chattfunktionen i Användarkontot, e-post, sms-meddelanden eller tillhandahålla serviceinformation genom att lägga upp meddelanden på Webbplatsen. För kontraktsmässiga ändamål accepterar Användaren de kommunikationsmedel som redogjorts för häri och bekräftar att alla kontrakt, meddelanden, information och annan kommunikation som PolarLotto tillhandahåller Användaren elektroniskt, uppfyller kraven på sådan skriftlig kommunikation.


 22. ÖVRIGT

  1. PolarLotto äger rätt att från tid till annan ändra dessa Villkor. Ändringar av dessa Villkor kommer att meddelas Användaren genom ett meddelande på Webbplatsen som Användaren måste godkänna genom att markera lämplig ruta innan de träder i kraft. Användarens medlemskap regleras av de ändrade Villkoren så snart som Användaren godtar dem. Om Användaren inte är nöjd med ändringarna i dessa Villkor kan denne säga upp sitt medlemskap genom att inte godkänna de reviderade Villkoren. Det är Användarens ansvar att kontrollera dessa Villkor regelbundet för att säkerställa att de motsvarar Användarens godkännande. Om Användaren fortsätter att använda Tjänsten efter en ändring av Villkoren kommer dennes fortsatta användning att vara bekräftelse på att Användaren accepterar de ändrade Villkoren.

  2. Den senaste versionen av Villkoren kommer alltid att finnas tillgängliga på Webbplatsen, och vi rekommenderar att du som Användare ser över Villkoren med jämna mellanrum för eventuella ändringar.

  3. Om någon bestämmelse i dessa Villkor bedöms vara ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan sådan bestämmelse som anses vara ogiltig ska anses vara utelämnad och ska i n t e p å v e r k a g i l t i g h e t e n a v d e ö v r i g a bestämmelserna i Villkoren.

  4. PolarLotto äger rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Du som Användare äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till tredje part.

  5. Dessa Villkor utgör hela Avtalet mellan PolarLotto och Användare avseende Tjänsten och Webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal och utfästelser mellan parterna avseende Tjänsten och Webbplatsen.


 23. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

  1. Dessa Villkor har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk rätt, utan hänsyn till eventuella lagvalsregler.

  2. Om tvist föreligger mellan PolarLotto och Användaren med anledning av Villkoren eller av annan anledning ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse.

Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten genom allmän domstol i Sverige.